ชื่อ - นามสกุล :นายประทีป ดวงงาม
ตำแหน่ง :สาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :192 หมู่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
Telephone :0815373840
Email :pratheep@hotmail.com